Председник

Председника општине бира Скупштина општине из реда одборника на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.

Председнику општине и заменику председника општине, избором на ове функције, престаје мандат одборника у Скупштини општине. Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Надлежности Председника општине:
- Представља и заступа Општину; 
- Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 
- Наредбодавац је извршења буџета; 
- Усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
- Оснива комисије и друга тела потребна за функционисање Општинске управе и друге комисије и тела потребна за ефикаснији рад Градске општине Чукарица у складу са законом и Статутом; 
- Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине; 
- Представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 
- Врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

У случају непосредне ратне опасности, ратног стања или ванредног стања, председник општине доноси акте из надлежности Скупштине општине, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини општине чим она буде у могућности да се састане.

Председник општине може образовати привремена радна тела која пружају помоћ Општинском већу и председнику општине у питањима из њихове надлежности.


Председник ГО Чукарица:

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛА АРИТОНОВИЋ

Рођен је 1985. године. Дипломирао је на Криминалистичко-полициској академији. Активно се бави научно-истраживачким радом. Као аутор и коаутор објавио је више научних радова. Учесник је више међународних научно-стручних скупова. Од значајнијих научних ангажовања истиче се рад на Приручнику за рад полиције у заједници у склопу активности Министарства унутрашњих послова на реализацији Акционог плана за примену Стратегије полиције у заједници. Дугогодишње радно искуство у приватном сектору безбедности, радио је и као стручни сарадник за безбедност у предузећу ПИМ АД. Од 2018. године члан надзорног одбора "Belgrade Waterfront - Galerija". Од 2019. године члан је скупштине привредног друштва „25. мај - Милан Гале Мушкатировић“. У периоду од 2020. године до 2024. године на функцији помоћника председника ГО Чукарица.
Ожењен је, отац двоје деце.

Члан Српске напредне странке.

 

тел. 3052-111

факс 3052-470

e-mail: predsednik@cukarica.rs

 

Заменик председника ГО Чукарица:

 

 

 

 

 

 

ПЕТАР МАНДИЋ

Рођен 14. новембра 1988. године у Београду. По занимању је дипломирани економиста.

Одборник у СО ГО Чукарица у периоду 2012-2016, председник Савета за омладину 2012-2016, члан Управног одбора Јавног предузећа Сава центар од 2012. до 2013, запослен у Канцеларији за младе Града Београда у периоду 2014-2016. године, помоћник председника ГО Чукарица од 2016. године.

Говори енглески језик.

Ожењен је и отац двоје деце.

Члан Социјалистичке партије Србије од 2006. године.

Тел. 3052–115

факс 3052-470

E –mail: pmandic@cukarica.rs