Архива огласи, тенедери, конкурси

Јавне набавке 2018

ЈН 09/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 09/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга поправке спортске опреме и мобилијара за потребе Градске општине Чукарица. Jaвни позив

ЈН 10/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 10/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за пружање услуга помоћи геронто-домаћица.

ЈН 12/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 12/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга стручног надзора - Набавка услуга надзора над текућим и капиталним одржавањем објеката ГО Чукарица . Конкурсна докумнетација

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 12/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга стручног надзора – Набавка услуга надзора над текућим и капиталним одржавањем објеката ГО Чукарица.

ЈН 11/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 11/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку хране за потребе ГО Чукарица.

ЈН 17/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 17/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за Услуге организације спортске манифестације Зимски фудбалски турнир.

ЈН 14/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 14/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за Услугеорганизације излета за грађане.

ЈН 15/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 15/18 за подношење понуда у отвореном поступку Набавка услуга – одржавања парковских површина које нису у надлежности ЈКП на територији ГО Чукарица.

ЈН 16/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 16/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга Израда Плана развоја шривреде и Плана развоја пољопривреде општине Чукарица.

ЈН 13/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда ради закључења уговора за набавку радова на рушењу бесправно подигнутих објеката бр. 13/18.

ЈН 02/18

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације за јавну набавку у поступку 02/18 – одговор на постављено питање заинтересованог лица.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњења конкурсне документације ЈН 02/18. Појашњење 5 Појашњење 6 Појашњење 7

ЈН 03/18

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење и измену конкурсне документације за јавну набавку у поступку 03/18.

ЈН 19/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 19/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга осигурања за потребе Градске општине Чукарица.

ЈН 20/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 20/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга обезбеђења објеката Управе ГО Чукарица.

ЈН 21/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга одржавања атарских путева 21/18.

ЈН 22/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности 22/18 ради закључења уговора на пружању услуга утовара, превоза и ваљања рециклираног асфалта.

ЈН 18/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 18/18 за подношење понуда у отвореном поступку заједничке јавне набавке услуга превоза ученика у другом полугођу школске 2017/2018. године и у првом полугођу школске 2018/2019. године.

ЈН 23/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 23/18 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ – Услуге систематских прегледа запослених према захтеву Наручиоца.

ЈН 25/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 25/18 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ – Набавка пића за потребе општинског бифеа.

ЈН 24/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позиив 24/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за пружање Услуге помоћи - помоћ родитељима деце са инвалидитетом.

Управа Градске општине Чукарица објављујеизмену конкурсне документације24/18 за подношење понуда у поступку јавен набавке мале вредности ради закључења уговора за пружање Услуге помоћи – помоћ родитељима деце са инвалидитетом.

Управа Градске општине Чукарица објављује конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности II-03 БР 404-272/18-2. Услуге помоћи – помоћ родитељима деце са инвалидитетом ЈН 24/18.

ЈН 26/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позиив 26/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга – чишћења објеката Управе и месних заједница за потребе Градске општине Чукарица

ЈН 27/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 27/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга обезбеђења објеката Управе ГО Чукарица.

ЈН 28/18

Управа ГО Чукарица објављује позив 28/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке грађевинских пакета.

ЈН 29/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 29 /18 за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова постављање рампи и лифт рампи за лица са инвалидитетом. Конкурсну документацију можете преузети овде.

ЈН 30/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за подношење понуда 30/18 у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара- Набавка софтвера за финансијско материјално књиговодство за Управу ГО Чукарица. Конкурсну документацију можете преузети овде.

ЈН 31/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 31/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга студентске задруге за потребе Управе.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 31/18 ради закључења уговора за набавку услуга студентске задруге за потребе Управе ГО Чукарица.

ЈН 32/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 32/18 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ – Услуге одношења кабастог смећа и сече.

ЈН 33/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 33/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга – Хипотерапије за особе са инвалидитетом.

ЈН 34/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 34/18 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ–Набавка Услуге израде сајта Општине.

ЈН 36/18

Управа ГО Чукарица објављује јавни позив 36/18 и конкурсну документацију.

ЈН 39/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 39/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку мале вредности - добра - Набавка и уградња опреме за видео надзор на парковским површинама.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације – одговор на постављено питање заинтересованог лица.

ЈН 41/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда ради закључења уговора за набавку радова на рушењу бесправно подигнутих објеката бр. 41/18.

ЈН 38/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 38/18 за подношење понуда у отвореном поступку резервисане јавне набавке ради закључења уговора за извођење радова на капиталном одржавању зграде Управе ГО Чукарица.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације јавне набавке 38/18.

ЈН 43/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 43/18 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга утовара, превоза и ваљања рециклираног асфалта.

ЈН 40/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 40/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – канцеларијски материјал за потребе Управе ГО Чукарица.

Управа Градске општине Чукарица објављује јавни позив 40/18, конкурсну документацију 40/18 и појашњење конкурсне документације 40/18.

ЈН 42/18

Управа Градске општина Чукарица бјављује позив 42/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредност ради закључења уговора за набавку добра- Набавка службеног аутомобила.

ЈН 44/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 44/18 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – израда пројектне документације за ДЗ “Др Симо Милошевић” - у Железнику.

ЈН 46/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 46/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – Набавка тонера.

ЈН 47/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 47/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – Набавка рачунарске опреме.

ЈН 45/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив ЈНМВ 45/18 за подношење понуда ради закључења уговора за набавку услуга рестаурације споменика и спомен обележја општине Чукарица.

ЈН 50/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 50/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга поправке спортске опреме и мобилијара за потребе Градске општине Чукарица, а према спецификацијама и карактеристикама садржаним у конкурсној документацији.

ЈН 48/18

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације 48/18 – одговор на постављено питање заинтересованог лица.

ЈН 51/18

Управа Градске општине Чукарица објављује јавну набавку 51/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 51/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 51/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 51/18.

ЈН 52/18

Управа Градске општине Чукарица објављује јавну набавку 52/18.

ЈН 53/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 53/18, за подношење понуда у поступку јавне набавке грађевинских пакета.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 53/18.

ЈН 54/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 54/18, ради закључења уговора за набавку радова на рушењу бесправно подигнутих објеката.

ЈН 56/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 56/18.

Градска општина Чукарица објављује одлуку о додели уговоро ЈН 56/18.

ЈН 55/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 55/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 55/18.

ЈН 57/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 57/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 57/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 57/18.

ЈН 58/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 58/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 58/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 58/18.

ЈН 59/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 59/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 59/18.

ЈН 37/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 37/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности пади закључења уговора за набавку услуга – Израда стратегије развоја Градске општине Чукарица за период 2019-2024. године.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 37/18.

ЈН 62/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за ЈН 62/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 62/18.

ЈН 60/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 60/18.

Управа Грдаске општине Чукарица објављује обавештење о продужењу рока за достављање понуда за јавну набавку 60/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о обустави поступка ЈН 60/18.

ЈН 61/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за ЈН 61/18.

права Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 61/18.

ЈН 63/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН мале вредности бр.63/18 за подношење понуда ради закључења уговора за Набавку добара – слатких новогодишњих пакетића за децу.

Управа Градске општине Чукарица објављују одлуку о додели уговора ЈН 63/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 63/18.

ЈН 64/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 64/18 за подношење понуда ради закључења уговора за набавку услуга штампања образаца, фасцикли, позивница и сл. за потребе Градске општине Чукарица, а према спецификацији и карактеристикама садржаним у конкурсној документацији.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору.

ЈН 67/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 67/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 67/18.

ЈН 65/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 65/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 65/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 65/18.

ЈН 66/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 66/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 66/18.

ЈН 68/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 68/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 68/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 68/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 68/18.

ЈН 69/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 69/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 69/18.

ЈН 49/18

Управа Градске општине Чукарица објављује исправку техничке грешке одлуке о додели уговора ЈН 49/18.

ЈН 70/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 70/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 70/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 70/18.

Јавне набавке 2019

ЈН 01/19

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 01/19 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за набавку електричне енергије.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 01/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 01/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 01/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 01/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 01/19.

ЈН 04/19

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 04/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за пружање услуга помоћи геронто-домаћица.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 04/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 04/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 04/19.

ЈН 06/19

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 06/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности по партијама ради закључења уговора за набавку добара – набавка горива: бензина и дизел горива за потребе Градске општине Чукарица.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 06/19.

ЈН 05/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 05/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 05/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 05/19.

ЈН 03/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 03/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 03/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 03/19.

ЈН 10/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 10/19.

ЈН 09/19

Управа Грдаске општине Чукарица објављује позив ЈН 09/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку - добра - поклон ваучери за учеснике спортских такмичења.

ЈН 02/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 02/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 02/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 02/19.

ЈН 07/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 07/19.

ЈН 08/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 08/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 08/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 08/19.

ЈН 12/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 12/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 12/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 12/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 12/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 12/19.

ЈН 15/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 15/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку радова на поправци спортске опреме и мобилијара за потребе Градске општине Чукарица, а према спецификацији и карактеристикама садржаним у конкурсној документацији.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 15/19.

ЈН 11/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга одржавања атарских путева 11/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 11/19.

ЈН 16/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 16/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену јавног позива и измену конкурсне документације ЈН 16/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 16/19.

ЈН 13/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 13/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 13/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 13/19.

ЈН 14/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 14/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 14/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује другу измену конкурсне документације ЈН 14/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 14/19.

ЈН 17/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 17/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену јавног позива, измену конкурсне документације и одговор ЈН 17/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 17/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 17/19.

ЈН 20/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 20/19 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ – Услуге одношења кабастог смећа и сече стабала.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 20/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 20/19.

ЈН 18/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 18/19 за достављање понуда у поступку ЈНМВ радова на уређењу бујичних сливова.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 18/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 18/19.

ЈН 19/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 19/19 за подношење понуда у поступку ЈНМВ ради закључења уговора за пружање Услуге помоћи – помоћ родитељима деце са инвалидитетом.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 19/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 19/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 19/19.

ЈН 22/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 22/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену јавног позива, измену конкурсне документације и одговор ЈН 22/19.

ЈН 21/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 21/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену јавног позива и конкурсне документације ЈН 21/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 21/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 21/19.

ЈН 23/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављују одлуку о додели уговора ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 23/19.

ЈН 25/19

Управа Градске општине Чукарица објављујуе позив 25/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – Набавка тонера.

Управа Градске општине Чукарица објављују обавештење о закљученом уговору ЈН 25/19.

ЈН 24/19

Управа Градске општине Чукарица објављује oбјављује позив 24/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга обезбеђења објеката Управе ГО Чукарица.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 24/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 24/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 24/19.

ЈН 27/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 23/19.

Управе Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 27/19.

Управа Градске општине Чукарица објављују обавештење о закљученом уговору ЈН 27/19.

ЈН 28/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације 28/19 и обавештење о продужењу рока ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 28/19.

ЈН 26/19

Управа Градске општине Чукарица позив ЈН 26/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 26/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује Обавештење о закљученом уговору ЈН 26/19.

ЈН 29/19

Управа Градске општине Чукарица објављује ЈН 29/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 29/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 29/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 29/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 29/19.

ЈН 30/19

Управа Градске општине Чукарица објављује ЈН 30/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о обустави поступка ЈН 30/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о обустави поступка ЈН 30/19.

ЈН 31/19

Управа Градске општине Чукарица објављује ЈН 31/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о обустави поступка ЈН 31/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује Обавештење о обустави поступка ЈН 31/19.

ЈН 32/19

Управа Градске општине Чукарица објављује ЈН 32/19. Одлука о покретању

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 32/19.

ЈН 33/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 33/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку мале вредности 33/19 – ДОБРА – набавка рачунарске опреме – рачунари и штампачи, за потребе Управе Градске општине Чукарица за 2019. годину.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о доделу уговора ЈН 33/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 33/19.

ЈН 35/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 35/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 35/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 35/19.

ЈН 34/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за ЈН 34/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 34/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 34/19.

ЈН 36/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 36/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 36/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 36/19.

ЈН 37/19

Управа Градске општине Чукрица објављује позив ЈН 37/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 37/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 37/19.

ЈН 38/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 38/19 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за извођење радова на капиталном одржавању Дома здравља Остружница.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 38/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 38/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 38/19.

ЈН 39/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 39/19 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за извођење радова на текућем одржавању објеката месних заједница и Управе.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 39/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 39/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о првој измени уговора ЈН 39/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о другој измени уговора ЈН 39/19.

ЈН 41/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 41/19 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за извођење радова на реконструкцији унутрашње саобраћајнице у насељу „Филмски град“.

ЈН 43/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 43/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 43/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 43/19.

ЈН 40/19

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 40/19.

ЈН 42/19

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 42/19.

ЈН 44/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 44/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку ЈН 44/19.

ЈН 45/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 45/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 45/19.

ЈН 46/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 46/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку за ЈН 46/19.

ЈН 47/19

Управа ГО Чукарица објављује позив ЈН 47/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 47/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 47/19.

ЈН 49/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 49/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 49/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 49/19.

ЈН 48/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуде у постуку јавне набавке мале вредности 48/19- Пакета за доходовне активности- алата за радно осамостаљивање интено расељених лица.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о продужењу рока за достављање понуда за ЈН 48/19

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 48/19.

ЈН 51/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 51/19 за подношење понуда ради закључивања уговора за јавне набавке мале вредности- Набавка пића за потребе општинског бифеа.

ЈН 50/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 50/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку ЈН 50/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 50/19.

ЈН 53/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 53/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку ЈН 53/19.

ЈН 55/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 55/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 55/19.

ЈН 52/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 52/19. Јавна набавка

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 52/19.

ЈН 56/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 56/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 56/19.

Огласи, тендери и конкурси 2022

Годишњи план конкурса 2022.

Годишњи план конкурса 2022. можете погледати овде.

Јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области спорта

Јавни конкурс

Обрасци

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2022.

Конкурс траје до 03. марта 2022. године.

Контакт особа: секретар комисије, Марко Поповић, тел:3052-296

Јавни конкурс

Одлука о начину мерилима и критеријумима удружења 

Образац

Одлука о финансирању

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 2022.

Конкурс траје до 17.фебруара 2022. године.

Контакт особа: секретар комисије, Марко Поповић, тел:3052-296

Јавни конкурс

Одлука о начину мерилима и критеријумима удружења

Образац

Листа вредновања и рангирања

Одлука о финансирању

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ – ПРОЈЕКТА „ПРИПРЕМА ЗА МАЛУ МАТУРУ 2022“

Јавни конкурс

Одлука о начину мерилима и критеријумима удружења

Образац

Листа вредновања и рангирања

Одлука о финансирању

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 09.02.2022.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 45 дана почев од дана објављивања, тј. од 09.02.2022. закључно са 28.03.2022.године.

Пријавни образац, Изјава подносиоца пријаве и Изјава власника сеоске куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs. као и сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs

Јавни позив за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Чукарица, а у складу са законом о безбедности саобраћаја и програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Чукарица за 2022. годину

Савет за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Чукарица Шумадијски трг бр. 2, дана 07.03.2022.године упућује Јавни позив за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју ГО Чукарица.

Удружења могу да се пријаве у року од 8 дана почев од дана објављивања, а најкасније до 15.03.2022.године.

Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку пројектима удружења износи 3.000.000,00 РСД. Максимални износ за финансирање и суфинансирање пројеката удружења износи 1.700.000,00 РСД.

Пријавни формулар, Упутство, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, Одељење за друштвене делатности и привреду-контакт особа Златко Миљковић, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 11.04.2022.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 45 дана почев од дана објављивања, тј. од 11.04.2022. закључно са 26.05.2022.године.

Пријавни образац, Изјава подносиоца пријаве и Изјава власника сеоске куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs. као и сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 13.04.2022.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 13.04.2022. закључно са 29.04.2022.године.

Пријавни образац и Изјава подносиоца, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни позив за доделу пакета грађевинског материјала интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 10.05.2022.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања.

Интерно расељена лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 10.05.2022. закључно са 25.05.2022.године.

Пријавни образац и Изјава подносиоца, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, контакт тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Управе градске општине Чукарица

Четвртак, 12. мај 2022. године

На основу чл. 4. и 95.. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 95/18, 113/17, 113/17-др. Закон, 95/18 и 114/21) , члана 12. став 2. и члана 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16 и 12/22)

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

 

Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

 

Текст конкурса

Изјава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ - ПРОЈЕКТА "ЛЕТЊИ СПОРТСКО - ОБРАЗОВНИ КАМП - ЧУКАРИЦА 2022."

Јавни конкурс

Образац

Одлука о начину мерилима и критеријумима и критеријумима удружења

Одлука о финансирању

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Чукарица

Текст јавног конкурса

Документација уз позив-Прилози 1-4

Продужетак рока за подношење пријава

Измена Јавног конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Чукарица

(продужетак рока за подношење пријава)

Текст Измене јавног конкурса (продужетак рока за подношење пријава) можете погледати/преузети овде.

Предлог листе корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала, дана 08.06.2022.године, утврдила је "Предлог листе корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала".

ГО Чукарица, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала, дана 24.06.2022.године, утврдила је "Предлог листе корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала"

Предлог листе корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала можете погледати овде.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Текст огласа

Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине на територији ГО Чукарице

четвртак 07.07.2022. године

Прелиминарна листа директних корисника

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Понедељак 25. јул 2022. године

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/17, 95/18 и 114/21), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 51 број 112-4255/22 од 30.05.2022. године,

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

 

објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

 

Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

 

Текст конкурса

Изјава

 

Измена Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Чукарица за 2022. годину (продужетак рока за подношење пријава)

петак 02.09.2022. године

Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда,

породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе

као и градске општине на територији ГО Чукарице

Измена

Јавног конкурса

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Чукарица за 2022. годину

(продужетак рока за подношење пријава)

 

Текст Измене јавног конкурса (продужетак рока за подношење пријава) можете погледати/преузети овде:

 

Текст Измене јавног конкурса

Измена Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте, на територији Градске општине Чукарица (продужетак рока за подношење пријава)

петак 02.09.2022. године

Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда,

породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе

као и градске општине на територији ГО Чукарице

 

Измена

Јавног позива

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте, на територији Градске општине Чукарица

(продужетак рока за подношење пријава)

 

Текст Измене јавног позива (продужетак рока за подношење пријава) можете погледати/преузети овде:

 

Текст Измене јавног позива

 

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 15.09.2022.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 45 дана почев од дана објављивања, тј. од 15.09.2022. закључно са 31.10.2022.године.

Пријавни образац, Изјава подносиоца пријаве и Изјава власника сеоске куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs. као и сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 10.11.2022.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 45 дана почев од дана објављивања, тј. од 10.11.2022. закључно са 26.12.2022.године.

Пријавни образац, Изјава подносиоца пријаве и Изјава власника сеоске куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs. као и сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs

Позив за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор

У последње три године, у саобраћајним незгодама на путевима, са учешћем трактора погинуло је 164 возача трактора. Највећи број страдања или тешких повреда настао је због непостојања заштитног рама на тракторима.

Управо, у циљу заштите возача трактора, као учесника у саобраћају, Агенција за безбедност саобраћаја спровела је акцију и упутила јавни позив за субвенционисање доделе заштитног рама за употребљавани трактор. Акцију је подржала и Градска општина Чукарица, а реализује се на основу Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор.

Сва заинтересована физичка и правна лица која испуњавају услове Уредбе о условима, могу се пријавити подношењем захтева за субвенционисану доделу Агенцији за безбедност у саобраћају, закључно са 30. новембром 2022. године.

Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела рамова су: ИМТ 533, ИМТ 539, ИМТ 540, ИМТ 542 и ИМТ 549.

Јавни позив за подношење захтева и обрасце можете преузети овде.

Додатне инфомације заинтересовани могу добити на контакт телефоне члана Већа задуженог за пољопривреду, привреду и екологију Николе Ђукановића 011/3052-120 и 065/25-46-645.

Јавни позив за доделу помоћи у огреву за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица која живе на територији ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за расподелу хуманитарне помоћи, дана 25.11.2022.године упућује Јавни позив за доделу хуманитарне помоћи која се одобрава као једнократна и бесповратна у огревном дрвету у појединачном износу од 25.000,00 динара по породици.

Носиоци домаћинства могу конкурисати попуњавањем формулара за помоћ у огреву.

Пријаве са документацијом се подносе на писарници ГО Чукарица у року од 10 дана почев од дана објављивања , закључно са 05.12.2022.године. Све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице на тел.011-3052-458 и на сајту www.cukarica.rs

Одлука о додели помоћи у огреву за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица која живе на територији ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за расподелу хуманитарне помоћи, дана 12.12.2022. године објављује Одлуку о доделу хуманитарне помоћи за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица, која се одобрава као једнократна и бесповратна у огревном дрвету у појединачном износу од 25.000,00 динара по породици.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА АКТИВНО И КВАЛИТЕТНО ПРОВОЂЕЊЕ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА МЛАДИХ И НЕГОВАЊЕ ЗДРАВИХ И БЕЗБЕДНИХ СТИЛОВА ЖИВОТА

Јавни конкурс

Одлука о начину мерилима и критеријумима удружења

Образац

Листа вредновања и рангирања

Одлука

Јавни позив за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 20.12.2022.године расписује Јавни позив за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Избегла и интерно расељен лица, који живе на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 30 дана почев од дана објављивања, тј. од 20.12.2022. закључно са 19.01.2023.године.

Пријавни образац, изјава подносиоца пријаве за ИЗБ, изјава подносиоца пријаве ИРЛ и изјава власника куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину две сеоске куће са окућницом и додатну помоћ у грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 20.12.2022.године расписује Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину две сеоске куће са окућницом

Интерно расељена лица, који живе на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 30 дана почев од дана објављивања, тј. од 20.12.2022. закључно са 19.01.2023.године.

Пријавни образац, изјава подносиоца пријаве ИРЛ и изјава власника куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Предлог листе корисника интерно расељених лица за доделу помоћи за куповину сеоских кућа са окућницом и додатну помоћ за грађевински материјал за поправку, адаптацију или опремање предметних сеоских кућа можете погледати овде

Jавне набавке 2021

Јавни конкурс за финансирање програма Канцеларије за младе - Пројекта "Припремна настава за малу матуру" за 2021. годину

Јавни позив

Образац описа пројекта

Пријавни образац

Одлука о финансирању програма и пројеката

Јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области спорта из буџета Градске општине Чукарица у 2021. години

Јавни позив

Конкурсни образац

Одлука

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2021.

Јавни позив

Пријавни образац

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката

Одлука

 

Конкурс траје до 25. марта 2021. године.

Контакт особа: секретар комисије, Марко Поповић, тел:3052-296

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 2021.

Јавни позив

Пријавни образац

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката

Одлука

 

Конкурс траје до 25.марта 2021. године.

Контакт особа: секретар комисије, Марко Поповић, тел:3052-296

 

 

Јавни позив за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Чукарица, а у складу са законом о безбедности саобраћаја и програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Чукарица за 2021. годину

Савет за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Чукарица Шумадијски трг бр. 2, дана 04.03.2021.године упућује Јавни позив за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју ГО Чукарица.

Удружења могу да се пријаве у року од 8 дана почев од дана објављивања, а најкасније до 12.03.2021.године.

Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку пројектима удружења износи 3.000.000,00 РСД. Максимални износ за финансирање и суфинансирање пројеката удружења износи 1.700.000,00 РСД.

Пријавни формулар, Упутство, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, Одељење за друштвене делатности и привреду-контакт особа Марко Поповић, тел.3052-296 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни конкурс за финансирање програма у области друштвене бриге за здравље становништва у Београду

Јавни конкурс за финансирање програма у области друштвене бриге за здравље становништва у Београду можете погледати овде.

Председник ГО Чукарица донео одлуку о финансирању програма и пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Чукарица

Документ можете погледати овде.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ 1 МОНТАЖНE КУЋE ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ СМЕШТЕНА У НЕФОРМАЛНОМ КОЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРУ „ПАРКИНГ СЕРВИС АДА“ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Градска општина Чукарица, Комисија за поступак ревизије поступка за избор корисника 32 монтажне куће на општини Чукарица дана 06.04.2021.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица и интерно расељених лица смештених у неформалном колективном центру „Паркинг сервис Ада“.

Предмет Јавног позива је додела 1 упражњенe монтажнe кућe која се налази у Остружници у ул. Душана Радића бр.22 на грађевинским парцелама у власништву Градске општине Чукарица у оквиру пројектаПодршка побољшању услова живота присилних миграната и затварање колективних центарау Београду, који финансира Европска унија преко Делегације Европске уније у Републици Србији, а реализује организација Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Избеглице и интерно расељена лица, који живе у неформалном колективном центру „Паркинг сервис Ада“, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 06.04.2021. закључно са 21.04.2021.године.

Јавни позив, Пријавни образац, Изјава за избеглице и Изјава за интерно расељена лица, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице-контакт особа Златко Миљковић, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs

Јавни позив за доделу пакета грађевинског материјала интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 14.04.2021.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања.

Интерно расељена лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 14.04.2021. закључно са 29.04.2021.године.

Пријавни образац и Изјава подносиоца, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, контакт тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни позиви НСЗ за 2021. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ МЕРЕ ОБУКА НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ МЕРЕ ОБУКА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ПРИПРАВНИШТВА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ПРИПРАВНИШТВА ЗА МЛАДЕ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА

У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА У 2021. ГОДИНИ

 

JАВНИ КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2021. ГОДИНИ

 

НЕСУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДЕЛАТНОСТИ - САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

НЕСУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДЕЛАТНОСТИ – САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

 

НЕСУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДЕЛАТНОСТИ - САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

 

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 16.04.2021.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 16.04.2021. закључно са 06.05.2021.године.

Пријавни образац и Изјава подносиоца, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Четвртак, 22. април 2021. године

Управа градске општине Чукарица

 

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 95/18, 113/17, 113/17-др. Закон и 95/18), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16)

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

 

Текст конкурса

Изјава

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ 1 МОНТАЖНE КУЋE ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ СМЕШТЕНА У НЕФОРМАЛНОМ КОЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРУ „ПАРКИНГ СЕРВИС АДА“ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Градска општина Чукарица, Комисија за поступак ревизије поступка за избор корисника 32 монтажне куће на општини Чукарица дана 23.04.2021.године утврдила је Предлог листе реда првенства за доделу 1 монтажнe кућe породицама избеглица и интерно расељених лица која су смештена у неформалном колективном центру „Паркинг сервис Ада“ који се налази на територији Градске општине Чукарица

Предлог листе реда првенства је објављен на огласним таблама ГО Чукарица и на сајту www.cukarica.rs.

 

 

Јавни конкурс за одређивање корисника локација – места за постављање привремених објеката -киоска на подручју Градске општине Чукарица

Јавни позив

Одлука

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта "Летњи спортско-образовани камп - Чукарица" а за остваривање програма Канцеларије за младе из области неформалног образовања

Јавни позив

Образац описа пројекта

Пријавни образац

Одлука о финансирању програма и пројеката

Предлог листе корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала

Градска општина Чукарица, комисија за озбор корисника дана 03.06.2021. године објављује Предлог листе корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала.

Предлог листе корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала

Градска општина Чукарица за избор корисника дана 07.06.2021. године објављује Предлог листе корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала.

Предходно обавештење о расписивању Јавног позива за доделу помоћи породицама избеглица при куповини сеоских кућа са окућницом

Градска општина Чукарица-Комисија за избор корисника објављује Предходно обавештење о расписивању Јавног позива за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 5 сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу.

 

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 5 сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 09.07.2021.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 5 сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 45 дана почев од дана објављивања, тј. од 09.07.2021. закључно са 24.08.2021.године.

Пријавни образац, Изјава подносиоца пријаве и Изјава власника сеоске куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs. као и сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs

Јавни позив за доделу 80 хуманитарних пакета хране и помоћи у огреву за 25 најугроженијих породица избеглих и интерно расељених лица која живе на територији ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за расподелу хуманитарне помоћи, дана 23.08.2021.године упућује Јавни позив за доделу хуманитарне помоћи која се одобрава као једнократна и бесповратна у огревном дрвету у појединачном износу од 20.000 динара по породици и у хуманитарним пакетима хране.

Носиоци домаћинства могу конкурисати за обе врсте помоћи ( за доделу огревног дрвета и доделу хуманитарних пакета хране), или само за једну врсту помоћи, попуњавањем формулара за хуманитарне пакете хране и формулара за помоћ у огреву.

Пријаве са документацијом се подносе у року од 10 дана почев од дана објављивања , закључно са 03.09.2021.године. Све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице на тел.011-3052-458 и на сајту www.cukarica.rs

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА И РАДНОГ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Среда, 29. септембар 2021. године

Управа градске општине Чукарица

 

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 95/18, 113/17, 113/17-др. Закон и 95/18), 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 51 број 112-4907/21 од 28.05.2021. године,

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА објављује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА И РАДНОГ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

Текст конкурса

Изјава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ 1 МОНТАЖНE КУЋE ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ СМЕШТЕНА У НЕФОРМАЛНОМ КОЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРУ „ПАРКИНГ СЕРВИС АДА“ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Градска општина Чукарица, Комисија за поступак ревизије поступка за избор корисника 32 монтажне куће на општини Чукарица дана 13.10.2021.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица и интерно расељених лица смештених у неформалном колективном центру „Паркинг сервис Ада“.

Предмет Јавног позива је додела 1 упражњенe монтажнe кућe која се налази у Остружници у ул. Душана Радића бр.22 на грађевинским парцелама у власништву Градске општине Чукарица у оквиру пројектаПодршка побољшању услова живота присилних миграната и затварање колективних центарау Београду, који финансира Европска унија преко Делегације Европске уније у Републици Србији, а реализује организација Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Избеглице и интерно расељена лица, који живе у неформалном колективном центру „Паркинг сервис Ада“, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 13.10.2021. закључно са 28.10.2021.године.

Јавни позив, Пријавни образац, Изјава за избеглице и Изјава за интерно расељена лица, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице-контакт особа Златко Миљковић, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

Одлуку можете погледати овде.

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја на територији ГО Чукарица

Документ можете погледати овде.

Коначна листа реда првенства за доделу 1 монтажне куће, на општинском плацу, намењеним избеглим и интерно расељеним лицима смештеним у неформалном колективном центру "Паркинг сервис" на Ади Циганлији, Градска општина Чукарица

Документ можете погледати овде.

Јавни позив за доделу новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за расподелу хуманитарне помоћи, дана 08.11.2021.године упућује Јавни позив за доделу новчане помоћи у појединачном максималном износу по породици до 20.000,00 динара (двадесетхиљададинара). Помоћ се одобрава као једнократна и бесповратна.

Приликом одлучивања о додели помоћи, Комисија за избор корисника ће предност дати оним подносиоцима пријава који ове године нису били корисници друге врсте помоћи (грађевински материјал, помоћ у огреву и др.)

Носиоци домаћинства могу конкурисати попуњавањем формулара за новчану помоћ.

Пријаве са документацијом се подносе у року од 10 дана почев од дана објављивања , закључно са 18.11.2021.године. Све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице на тел.011-3052-458 и на сајту www.cukarica.rs.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА „ЗИМСКИ NO STRESS СЕМЕСТАР“ А ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ НЕФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

Јавни позив

Образац описа пројекта

Пријавни образац

Одлука о финансирању програма и пројеката

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 21.12.2021.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 45 дана почев од дана објављивања, тј. од 21.12.2021. закључно са 04.02.2022.године.

Пријавни образац, Изјава подносиоца пријаве и Изјава власника сеоске куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs. као и сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs

Јавне набавке 2020

ЈН 05/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 5/2020. .

Управа Градске општине Чукарица објављује измену ЈН 05/2020.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену ЈН 05/20 Одговор на питање

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 05/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 05/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 05/20.

ЈН 06/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 06/2020.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације 06/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 06/20.

ЈН 02/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 02/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену ЈН 02/20. Одговор на питање Конкурсне документације

ЈН 01/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 01/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о доделу уговора ЈН 01/20.

ЈН 09/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 09/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује oдлуку о додели уговора ЈН 09/20.

ЈН 11/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 11/20.

ЈН 13/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 13/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 13/20.

ЈН 10/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 10/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације 10/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 10/20.

ЈН 08/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 08/20.

ЈН 12/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 12/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 12/20.

ЈН 04/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 04/20. Јвани позив

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 04/20.

ЈН 03/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 03/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 03/20.

ЈН 14/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 14/20.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 15/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 15/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈН 17/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 17/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 17/20.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

JН 20/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 20/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 22/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 22/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 16/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 16/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена јавног позива

Одлука о додели уговора

ЈН 21/20

Измена конкурсне документације

ЈНМВ 25/20 хидроцил

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 25/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈН 26/20 видео надзор

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 26/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору 

ЈН 07/20

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 24/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 24/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације 1.

Појашњење конкурсне документације 2.

Обавештење о продужењу року 

Појашњење - одговор на питање

Измена конкурсне документације

Друго обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 29/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 29/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору 

ЈН 19/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

ЈН 23/20

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом уговору

Субвенције за регистроване пољопривредне произвођаче

Секретаријат за привреду Града Београда расписао је јавни конкурс за доделу субвенција регистрованим пољопривреним произвођачима у области сточарства, воћарства и повртарства, пчеларства и пољопривредне механизације.

Подстицајним мерама град Београд и ове године стимулише регистроване пољопривредне произвођаче, а општина Чукарица позива све заинтересоване суграђане да се пријаве на конкурс. За све додатне информације и савете у вези са аплицирањем, грађани се могу обратити у општини Чукарица, члану Већа задуженом за област привреде и пољопривреде Николи Ђукановићу, на број телефона 3052 120 или на mail/ ndjukanovic@cukarica.rs.

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда за 2020. годину

Јавни позив ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавни позив ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ТРАКТОРА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2020. годину

Претходно обавештење - радови ОШ "Ђорђе Крстић"

Управа Градске општине Чукарица објављује претходно обавештење - радови ОШ "Ђорђе Крстић".

ЈН 28/20 обезбеђење

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 28/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 30/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 30/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о обуставу поступка 

Обавештење о обустави поступка

ЈН 31/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 31/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока 

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈН 34/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 34/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈН 32/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за подношење понуде у поступку ЈН 32/20. 

Позив за подношење понуде 

Конкурсна документација 

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈН 35/20

Управа Градске општине објављује:

Обавештење о закљученом уговору

Одлуку о додели уговора

Јавни позив

Конкурсну документацију

ЈН 36/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 37/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговорима

ЈН 38/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 39/20

Управа градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 40/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈН 42/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

ЈН 43/20 - hidrocil

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсну документацију

Одлука о обустави

Обавештење о обустави поступка

ЈН 44/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о обустави

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

 

Текст конкурса

Изјава

 

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке можете погледати овде.

Јавни позив за доделу хуманитарне помоћи за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица која живе на територији ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за расподелу хуманитарне помоћи, дана 25.11.2020. године упућује Јавни позив за доделу хуманитарне помоћи која се одобрава као једнократна и бесповратна у појединачном новчаном износу од 15.000 динара и помоћи у огревном дрвету у појединачном износу од 20.000 динара по породици.

Носиоци домаћинства могу конкурисати само за једну врсту помоћи попуњавањем формулара за новчану помоћ или формулара за помоћ у огреву.

Пријаве са документацијом се подносе у року од 8 дана почев од дана објављивања, закључно са 03.12.2020. године. Све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице на тел. 011-3052-458 и на сајту www.cukarica.rs