Архива јавне набавке

Јавне набавке 2018

ЈН 09/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 09/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга поправке спортске опреме и мобилијара за потребе Градске општине Чукарица. Jaвни позив

ЈН 10/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 10/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за пружање услуга помоћи геронто-домаћица.

ЈН 12/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 12/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга стручног надзора - Набавка услуга надзора над текућим и капиталним одржавањем објеката ГО Чукарица . Конкурсна докумнетација

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 12/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга стручног надзора – Набавка услуга надзора над текућим и капиталним одржавањем објеката ГО Чукарица.

ЈН 11/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 11/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку хране за потребе ГО Чукарица.

ЈН 17/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 17/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за Услуге организације спортске манифестације Зимски фудбалски турнир.

ЈН 14/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 14/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за Услугеорганизације излета за грађане.

ЈН 15/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 15/18 за подношење понуда у отвореном поступку Набавка услуга – одржавања парковских површина које нису у надлежности ЈКП на територији ГО Чукарица.

ЈН 16/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 16/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга Израда Плана развоја шривреде и Плана развоја пољопривреде општине Чукарица.

ЈН 13/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда ради закључења уговора за набавку радова на рушењу бесправно подигнутих објеката бр. 13/18.

ЈН 02/18

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације за јавну набавку у поступку 02/18 – одговор на постављено питање заинтересованог лица.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњења конкурсне документације ЈН 02/18. Појашњење 5 Појашњење 6 Појашњење 7

ЈН 03/18

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење и измену конкурсне документације за јавну набавку у поступку 03/18.

ЈН 19/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 19/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга осигурања за потребе Градске општине Чукарица.

ЈН 20/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 20/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга обезбеђења објеката Управе ГО Чукарица.

ЈН 21/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга одржавања атарских путева 21/18.

ЈН 22/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности 22/18 ради закључења уговора на пружању услуга утовара, превоза и ваљања рециклираног асфалта.

ЈН 18/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 18/18 за подношење понуда у отвореном поступку заједничке јавне набавке услуга превоза ученика у другом полугођу школске 2017/2018. године и у првом полугођу школске 2018/2019. године.

ЈН 23/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 23/18 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ – Услуге систематских прегледа запослених према захтеву Наручиоца.

ЈН 25/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 25/18 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ – Набавка пића за потребе општинског бифеа.

ЈН 24/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позиив 24/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за пружање Услуге помоћи - помоћ родитељима деце са инвалидитетом.

Управа Градске општине Чукарица објављујеизмену конкурсне документације24/18 за подношење понуда у поступку јавен набавке мале вредности ради закључења уговора за пружање Услуге помоћи – помоћ родитељима деце са инвалидитетом.

Управа Градске општине Чукарица објављује конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности II-03 БР 404-272/18-2. Услуге помоћи – помоћ родитељима деце са инвалидитетом ЈН 24/18.

ЈН 26/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позиив 26/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга – чишћења објеката Управе и месних заједница за потребе Градске општине Чукарица

ЈН 27/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 27/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга обезбеђења објеката Управе ГО Чукарица.

ЈН 28/18

Управа ГО Чукарица објављује позив 28/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке грађевинских пакета.

ЈН 29/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 29 /18 за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова постављање рампи и лифт рампи за лица са инвалидитетом. Конкурсну документацију можете преузети овде.

ЈН 30/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за подношење понуда 30/18 у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара- Набавка софтвера за финансијско материјално књиговодство за Управу ГО Чукарица. Конкурсну документацију можете преузети овде.

ЈН 31/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 31/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга студентске задруге за потребе Управе.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 31/18 ради закључења уговора за набавку услуга студентске задруге за потребе Управе ГО Чукарица.

ЈН 32/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 32/18 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ – Услуге одношења кабастог смећа и сече.

ЈН 33/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 33/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга – Хипотерапије за особе са инвалидитетом.

ЈН 34/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 34/18 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ–Набавка Услуге израде сајта Општине.

ЈН 36/18

Управа ГО Чукарица објављује јавни позив 36/18 и конкурсну документацију.

ЈН 39/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 39/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку мале вредности - добра - Набавка и уградња опреме за видео надзор на парковским површинама.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације – одговор на постављено питање заинтересованог лица.

ЈН 41/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда ради закључења уговора за набавку радова на рушењу бесправно подигнутих објеката бр. 41/18.

ЈН 38/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 38/18 за подношење понуда у отвореном поступку резервисане јавне набавке ради закључења уговора за извођење радова на капиталном одржавању зграде Управе ГО Чукарица.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације јавне набавке 38/18.

ЈН 43/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 43/18 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга утовара, превоза и ваљања рециклираног асфалта.

ЈН 40/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 40/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – канцеларијски материјал за потребе Управе ГО Чукарица.

Управа Градске општине Чукарица објављује јавни позив 40/18, конкурсну документацију 40/18 и појашњење конкурсне документације 40/18.

ЈН 42/18

Управа Градске општина Чукарица бјављује позив 42/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредност ради закључења уговора за набавку добра- Набавка службеног аутомобила.

ЈН 44/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 44/18 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за набавку добара – израда пројектне документације за ДЗ “Др Симо Милошевић” - у Железнику.

ЈН 46/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 46/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – Набавка тонера.

ЈН 47/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 47/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – Набавка рачунарске опреме.

ЈН 45/18

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив ЈНМВ 45/18 за подношење понуда ради закључења уговора за набавку услуга рестаурације споменика и спомен обележја општине Чукарица.

ЈН 50/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 50/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга поправке спортске опреме и мобилијара за потребе Градске општине Чукарица, а према спецификацијама и карактеристикама садржаним у конкурсној документацији.

ЈН 48/18

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације 48/18 – одговор на постављено питање заинтересованог лица.

ЈН 51/18

Управа Градске општине Чукарица објављује јавну набавку 51/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 51/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 51/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 51/18.

ЈН 52/18

Управа Градске општине Чукарица објављује јавну набавку 52/18.

ЈН 53/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 53/18, за подношење понуда у поступку јавне набавке грађевинских пакета.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 53/18.

ЈН 54/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 54/18, ради закључења уговора за набавку радова на рушењу бесправно подигнутих објеката.

ЈН 56/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 56/18.

Градска општина Чукарица објављује одлуку о додели уговоро ЈН 56/18.

ЈН 55/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 55/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 55/18.

ЈН 57/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 57/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 57/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 57/18.

ЈН 58/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 58/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 58/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 58/18.

ЈН 59/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 59/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 59/18.

ЈН 37/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 37/18 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности пади закључења уговора за набавку услуга – Израда стратегије развоја Градске општине Чукарица за период 2019-2024. године.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 37/18.

ЈН 62/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за ЈН 62/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 62/18.

ЈН 60/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 60/18.

Управа Грдаске општине Чукарица објављује обавештење о продужењу рока за достављање понуда за јавну набавку 60/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о обустави поступка ЈН 60/18.

ЈН 61/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за ЈН 61/18.

права Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 61/18.

ЈН 63/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН мале вредности бр.63/18 за подношење понуда ради закључења уговора за Набавку добара – слатких новогодишњих пакетића за децу.

Управа Градске општине Чукарица објављују одлуку о додели уговора ЈН 63/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 63/18.

ЈН 64/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 64/18 за подношење понуда ради закључења уговора за набавку услуга штампања образаца, фасцикли, позивница и сл. за потребе Градске општине Чукарица, а према спецификацији и карактеристикама садржаним у конкурсној документацији.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору.

ЈН 67/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 67/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 67/18.

ЈН 65/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 65/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 65/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 65/18.

ЈН 66/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 66/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 66/18.

ЈН 68/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 68/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 68/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 68/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 68/18.

ЈН 69/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 69/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 69/18.

ЈН 49/18

Управа Градске општине Чукарица објављује исправку техничке грешке одлуке о додели уговора ЈН 49/18.

ЈН 70/18

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 70/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 70/18.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 70/18.

Јавне набавке 2019

ЈН 01/19

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 01/19 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за набавку електричне енергије.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 01/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 01/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 01/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 01/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 01/19.

ЈН 04/19

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 04/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за пружање услуга помоћи геронто-домаћица.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 04/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 04/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 04/19.

ЈН 06/19

Управа Градске општине Чукарица oбјављује позив 06/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности по партијама ради закључења уговора за набавку добара – набавка горива: бензина и дизел горива за потребе Градске општине Чукарица.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 06/19.

ЈН 05/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 05/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 05/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 05/19.

ЈН 03/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 03/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 03/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 03/19.

ЈН 10/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 10/19.

ЈН 09/19

Управа Грдаске општине Чукарица објављује позив ЈН 09/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку - добра - поклон ваучери за учеснике спортских такмичења.

ЈН 02/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 02/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 02/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 02/19.

ЈН 07/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 07/19.

ЈН 08/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 08/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 08/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 08/19.

ЈН 12/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 12/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 12/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 12/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 12/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 12/19.

ЈН 15/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 15/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку радова на поправци спортске опреме и мобилијара за потребе Градске општине Чукарица, а према спецификацији и карактеристикама садржаним у конкурсној документацији.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 15/19.

ЈН 11/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга одржавања атарских путева 11/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 11/19.

ЈН 16/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 16/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену јавног позива и измену конкурсне документације ЈН 16/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 16/19.

ЈН 13/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 13/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 13/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 13/19.

ЈН 14/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 14/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 14/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује другу измену конкурсне документације ЈН 14/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 14/19.

ЈН 17/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 17/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену јавног позива, измену конкурсне документације и одговор ЈН 17/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 17/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 17/19.

ЈН 20/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 20/19 за подношење понуда ради закључења уговора за ЈНМВ – Услуге одношења кабастог смећа и сече стабала.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 20/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 20/19.

ЈН 18/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 18/19 за достављање понуда у поступку ЈНМВ радова на уређењу бујичних сливова.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 18/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 18/19.

ЈН 19/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 19/19 за подношење понуда у поступку ЈНМВ ради закључења уговора за пружање Услуге помоћи – помоћ родитељима деце са инвалидитетом.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 19/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 19/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 19/19.

ЈН 22/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 22/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену јавног позива, измену конкурсне документације и одговор ЈН 22/19.

ЈН 21/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 21/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену јавног позива и конкурсне документације ЈН 21/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 21/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 21/19.

ЈН 23/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављују одлуку о додели уговора ЈН 23/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 23/19.

ЈН 25/19

Управа Градске општине Чукарица објављујуе позив 25/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку добара – Набавка тонера.

Управа Градске општине Чукарица објављују обавештење о закљученом уговору ЈН 25/19.

ЈН 24/19

Управа Градске општине Чукарица објављује oбјављује позив 24/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за набавку услуга обезбеђења објеката Управе ГО Чукарица.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 24/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 24/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 24/19.

ЈН 27/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 23/19.

Управе Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 27/19.

Управа Градске општине Чукарица објављују обавештење о закљученом уговору ЈН 27/19.

ЈН 28/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације 28/19 и обавештење о продужењу рока ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 28/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 28/19.

ЈН 26/19

Управа Градске општине Чукарица позив ЈН 26/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 26/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује Обавештење о закљученом уговору ЈН 26/19.

ЈН 29/19

Управа Градске општине Чукарица објављује ЈН 29/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 29/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 29/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 29/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 29/19.

ЈН 30/19

Управа Градске општине Чукарица објављује ЈН 30/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о обустави поступка ЈН 30/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о обустави поступка ЈН 30/19.

ЈН 31/19

Управа Градске општине Чукарица објављује ЈН 31/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о обустави поступка ЈН 31/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује Обавештење о обустави поступка ЈН 31/19.

ЈН 32/19

Управа Градске општине Чукарица објављује ЈН 32/19. Одлука о покретању

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 32/19.

ЈН 33/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 33/19 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора за јавну набавку мале вредности 33/19 – ДОБРА – набавка рачунарске опреме – рачунари и штампачи, за потребе Управе Градске општине Чукарица за 2019. годину.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о доделу уговора ЈН 33/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 33/19.

ЈН 35/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 35/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 35/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 35/19.

ЈН 34/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за ЈН 34/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 34/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 34/19.

ЈН 36/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 36/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 36/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 36/19.

ЈН 37/19

Управа Градске општине Чукрица објављује позив ЈН 37/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 37/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 37/19.

ЈН 38/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 38/19 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за извођење радова на капиталном одржавању Дома здравља Остружница.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 38/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 38/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 38/19.

ЈН 39/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 39/19 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за извођење радова на текућем одржавању објеката месних заједница и Управе.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 39/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 39/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о првој измени уговора ЈН 39/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о другој измени уговора ЈН 39/19.

ЈН 41/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 41/19 за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења уговора за извођење радова на реконструкцији унутрашње саобраћајнице у насељу „Филмски град“.

ЈН 43/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 43/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 43/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 43/19.

ЈН 40/19

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 40/19.

ЈН 42/19

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 42/19.

ЈН 44/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 44/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку ЈН 44/19.

ЈН 45/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 45/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 45/19.

ЈН 46/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 46/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку за ЈН 46/19.

ЈН 47/19

Управа ГО Чукарица објављује позив ЈН 47/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 47/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 47/19.

ЈН 49/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 49/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 49/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 49/19.

ЈН 48/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за достављање понуде у постуку јавне набавке мале вредности 48/19- Пакета за доходовне активности- алата за радно осамостаљивање интено расељених лица.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о продужењу рока за достављање понуда за ЈН 48/19

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 48/19.

ЈН 51/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив 51/19 за подношење понуда ради закључивања уговора за јавне набавке мале вредности- Набавка пића за потребе општинског бифеа.

ЈН 50/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 50/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку ЈН 50/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује обавештење о закљученом уговору ЈН 50/19.

ЈН 53/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 53/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку ЈН 53/19.

ЈН 55/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 55/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 55/19.

ЈН 52/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 52/19. Јавна набавка

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 52/19.

ЈН 56/19

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 56/19.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 56/19.

Јавне набавке 2020

ЈН 05/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 5/2020. .

Управа Градске општине Чукарица објављује измену ЈН 05/2020.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену ЈН 05/20 Одговор на питање

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 05/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 05/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 05/20.

ЈН 06/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 06/2020.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације 06/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 06/20.

ЈН 02/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 02/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену ЈН 02/20. Одговор на питање Конкурсне документације

ЈН 01/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 01/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о доделу уговора ЈН 01/20.

ЈН 09/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 09/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује oдлуку о додели уговора ЈН 09/20.

ЈН 11/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 11/20.

ЈН 13/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 13/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 13/20.

ЈН 10/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 10/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације 10/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 10/20.

ЈН 08/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 08/20.

ЈН 12/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 12/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује одлуку о додели уговора ЈН 12/20.

ЈН 04/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 04/20. Јвани позив

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 04/20.

ЈН 03/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 03/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује измену конкурсне документације ЈН 03/20.

ЈН 14/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 14/20.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 15/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 15/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈН 17/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 17/20.

Управа Градске општине Чукарица објављује појашњење конкурсне документације ЈН 17/20.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

JН 20/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 20/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 22/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 22/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 16/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 16/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена јавног позива

Одлука о додели уговора

ЈН 21/20

Измена конкурсне документације

ЈНМВ 25/20 хидроцил

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 25/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈН 26/20 видео надзор

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 26/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору 

ЈН 07/20

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 24/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 24/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације 1.

Појашњење конкурсне документације 2.

Обавештење о продужењу року 

Појашњење - одговор на питање

Измена конкурсне документације

Друго обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 29/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 29/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору 

ЈН 19/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

ЈН 23/20

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом уговору

Субвенције за регистроване пољопривредне произвођаче

Секретаријат за привреду Града Београда расписао је јавни конкурс за доделу субвенција регистрованим пољопривреним произвођачима у области сточарства, воћарства и повртарства, пчеларства и пољопривредне механизације.

Подстицајним мерама град Београд и ове године стимулише регистроване пољопривредне произвођаче, а општина Чукарица позива све заинтересоване суграђане да се пријаве на конкурс. За све додатне информације и савете у вези са аплицирањем, грађани се могу обратити у општини Чукарица, члану Већа задуженом за област привреде и пољопривреде Николи Ђукановићу, на број телефона 3052 120 или на mail/ ndjukanovic@cukarica.rs.

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда за 2020. годину

Јавни позив ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавни позив ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ТРАКТОРА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2020. годину

Претходно обавештење - радови ОШ "Ђорђе Крстић"

Управа Градске општине Чукарица објављује претходно обавештење - радови ОШ "Ђорђе Крстић".

ЈН 28/20 обезбеђење

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 28/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 30/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 30/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о обуставу поступка 

Обавештење о обустави поступка

ЈН 31/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 31/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока 

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈН 34/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив ЈН 34/20.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈН 32/20

Управа Градске општине Чукарица објављује позив за подношење понуде у поступку ЈН 32/20. 

Позив за подношење понуде 

Конкурсна документација 

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈН 35/20

Управа Градске општине објављује:

Обавештење о закљученом уговору

Одлуку о додели уговора

Јавни позив

Конкурсну документацију

ЈН 36/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 37/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговорима

ЈН 38/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 39/20

Управа градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 40/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈН 42/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

ЈН 43/20 - hidrocil

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсну документацију

Одлука о обустави

Обавештење о обустави поступка

ЈН 44/20

Управа Градске општине Чукарица објављује:

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о обустави

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

 

Текст конкурса

Изјава

 

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке можете погледати овде.

Јавни позив за доделу хуманитарне помоћи за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица која живе на територији ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за расподелу хуманитарне помоћи, дана 25.11.2020. године упућује Јавни позив за доделу хуманитарне помоћи која се одобрава као једнократна и бесповратна у појединачном новчаном износу од 15.000 динара и помоћи у огревном дрвету у појединачном износу од 20.000 динара по породици.

Носиоци домаћинства могу конкурисати само за једну врсту помоћи попуњавањем формулара за новчану помоћ или формулара за помоћ у огреву.

Пријаве са документацијом се подносе у року од 8 дана почев од дана објављивања, закључно са 03.12.2020. године. Све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице на тел. 011-3052-458 и на сајту www.cukarica.rs