-Експропријација-административни пренос на непокретностима за које је утврђен јавни интерес

 

Одељење: Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одсек:
Одсек за имовинско правне послове

Потребна документација:
- Предлог
- Копија плана кат. парцеле
- Лист непокретности за непокретности које су предмет експропријације/административног преноса
- Решење Владе РС о утврђеном јавном интересу
- Информација о локацији
- Остали писмени докази

Образац се може набавити у општини.

Републичка административна такса: 900,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 65-011

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3.

Телефон за информације: 3052 - 210 и 3052-457

Напомена:
Документација се може предати сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова