-Захтев за издавање потврде о измиреним комуналним таксама за добијање грађевинске дозволе

Одељење: Одељење за буџет и финансије

Потребна документација:

- Захтев
- Копија решења о додели парцеле
- Копија решења грађевинске дозволе
- Копија личне карте подносиоца захтева
- Оверено овлашћење за подносиоца захтева, односно оставинско решење суда, уговор о купопродаји или други доказ о правном следбеништву подносиоца захтева
- Копија уплатнице таксе за доношење потврде.

Образац се може набавити у општини

Напомена везана за документацију:
На обрасцу потребно унети садржину - податке о предмету.

Републичка административна такса: 770,00 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 65-011

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3
Телефон за информације: 3052-197

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 1,2 и 3 се може поднети сваког радног дана од 8 до 15.30.