-Издавање оверених фотокопија докумената у вези са имовином у јавној својини

Одељење: Одељење за буџет и финансије

Потребна документација:
- Захтев
- Копија уплатнице таксе.

Образац се може набавити у општини.

Напомена везана за документацију:
На обрасцу потребно унети садржину - податке о предмету.

Републичка административна такса: 330,00 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 65-011

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-197


Напомена:
Документација се може предати сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова