-Издавање доказа о извршеној исплати по основу решења о експропријацији

Одељење: Одељење за буџет и финансије

Потребна документација:
- Захтев
- Копија личне карте странке у поступку
- Решење о експропријацији или решење о изузимању
- Решење о исплати
- Остали писмени докази - доказ о правном следбеништву

Образац се може набавити у општини.

Републичка административна такса: 770,00 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 65-011

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-197