-Анекс уговора о откупу стана

Одељење: Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одсек: Стамбени послови

Потребна документација:
-
Захтев
- Уговор о откупу стана;
- Фотокопију личне карте подносиоца захтева;
- Извод из Листа непокретности за предметни стан;
- Решење о порезу на имовину за предметни стан у текућој години;
- Фотокопије радних књижица или других веродостојних доказа за доказивање радног стажа подносиоца захтева и његовог брачног друга (потврде радних организација о радном стажу, решења о пензионисању и др;);
- Попуњене и потписане листе за утврђивање квалитета зграде и стана и посебних погодности зграде и стана (листе су саставни део образца за закључење анекса уговора);
- Записник о бодовању стана сачињен од Јавног предузећа за стамбене услуге Београда;
- Доказ о власништву на експроприсаном стану (уколико се откупљује стан добијен по основу експропријације);
- Решење о разврставању у одређену категорију инвалидности за РВИ;
- Решење о статусу РВИ са телесним оштећењем од 100%;
- Правноснажно оставинско решење ( у случају да је лице које је започело откуп стана преминуло);

Напомена везана за документацију:
Све доказе је потребно приложити у оригиналу или овереној фотокопији и не старије од шест месеци

Републичка административна такса: 1440,00 дин
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 65-011

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-457  и 3052-225

Напомена:
Документација се може предати сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова