- Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек:
Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Чукарица.

 

Потребна документација:
- Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих,
- Потврда о смрти (издата од стране лекара - у два примерка)
- Копија личне карте покојника или Уверење о пребивалишту за умрло лице (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а)

- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер матичара 12 и 13

Републичка административна такса: 820 дин.

Уплатни рачун: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 65-011

Место предаје документације: Шалтери 1 и 2 ( пријем поднесака)

Радно време са странкама: Радним даном од 08.00 до 14.00 часова

Телефон за информације: 3052-137, 3052-432

Напомена:

Документација која се подноси на шалтерима 1 и 2 (пријем поднесака) се може поднети радним даном од 7.30 до 15.00.