Скупштина градске општине Чукарица, на петнаестој седници, одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22) донела је одлуку о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Чукарица у сталном саставу.

У Изборну комисију градске општине Чукарица у сталном саставу именују се:

1) за председника др Игор Митровић,

- за заменика председника Марија Чолић, дипл. правник,

2) за члана Оливера Јовановић,

- за заменика члана Гордана Радић,

3) за члана Филип Жугић ,

- за заменика члана Маја Арсовић,

4) за члана Тамара Јосиповић,

- за заменика члана Ненад Николић,

5) за члана Дарко Ракић,

- за заменика члана Уна Љубичић Ђенић,

6) за члана Никола Томашевић,

- за заменика члана Снежана Стаменковић,

7) за члана Небојша Пршић,

- за заменика члана Тања Срдић,

8) за члана Марко Вигњевић,

- за заменика члана Сузана Јелић,

9) за члана Срђан Уршичић,

- за заменика члана Маја Ђурић,

10) за члана Дејан Гавриловић,

- за заменика члана Сташа Кнеселац

11) за члана Светлана Димитријевић

- за заменика члана Димитрије Кнеселац

12) за секретара Гордана Поповић, дипл. правник,

- за заменика секретара Марко Миловановић, дипл.правник.

Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне самоуправе.

Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина образује изборну комисију у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу. Закон о локалним изборима је ступио на снагу 08. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.