Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 16.6. 2022. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за део стамбеног комплекса „Радничко насеље” у Железнику, градска општина Чукарица, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) 
оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД 
поводом израде
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА „РАДНИЧКО НАСЕЉЕ” У ЖЕЛЕЗНИКУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 4. јула до 18. јула 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 18. јулом 2022. године.