Седница је почела у 12.00 часова, седницом је председавала председница Скупштине ГО Чукарица Лидија Јовановић.

Седници је присуствовало 37 одборника.

Пре утврђивања дневног реда, усвојен је записник са 25. седнице Скупштине ГО Чукарица, и то са 36 гласова ЗА

Предложен је и једногласно усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 

1. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ВЕЋА ГО ЧУКАРИЦА

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТОРА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

Предложен дневни ред усвојен је већином (37) гласова присутних одборника.1. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ВЕЋА ГО ЧУКАРИЦА

Под овом тачком, присутним одборницима се обратио Председник општине Чукарица Срђан Коларић, који их је упознао са биографијом Цвјетина Ђукановића предложеног члана Већа .

Присутнима се такође обратио и представио пртедложени члан Већа Цвјетин Ђукановић.

Сагласно Пословнику Скупштине ГО Чукарица прешло се на тајно гласање, са почетком у 12.15 минута.

Гласање је завршено у 12.29 минута, и прешло се на утврђивање резултата гласања.

Председавајућа је присутне одборнике обавестила да је од 36 одборника који су приступили гласању ЗА предлог гласало 35 , а 1 глас је био ПРОТИВ предлога. Тако да је Скупштина већином гласова (35) донела Решење о избору Цвјетина Ђукановића за члана Већа Градске општине Чукарица.

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“

У оквиру ове тачке пристунима се обратила в.д. директорка „Галерије 73“ Мирела Пудар, а испред Комисије за прописе Мирослав Јаковљевић, председник комисије.

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање.

Скупштина је са 35 гласова ЗА усвојила Решење о давању сагласности на Статут Културне установе „Галерија 73“3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТОРА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“

Под овом тачком дневног реда председавајућа је присутне упознала да в.д. директорки Културне установе „Галерија 73“ Мирели Пудар именованој на годину дана, мандат истиче 02.јула 2023. и да је неопходно утврдити престанак мандата и о томе донети Решење.

По овом предлогу одтворена је расправа, како није било пријављених, прешло се на гласање. Скупштина је са 35 гласова ЗА донела Решење о утврђивању престанка мандата в.д. директора Културне установе „Галерија 73“

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“

Под овом тачком председавајућа је присутне упознала да је у складу са Законом о култури и то члановима 34. и 37. као и Статутом ГО Чукарица неопходно именовати в.д. директора Културне установа „Галерија 73“ и то најдуже на период од годину дана. Изнела је предлог да се за в.д. директора именује Мирела Пудар, дипломирани политиколог за новинарство и информисање .

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених прешло се на гласање.

Скупштина је са 35 гласова ЗА усвојила Решење о именовању в.д. директора Културне установе „Галерија 73“5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ.

У оквиру ове тачке присутнима се обратио Звездан Брадић испред Црвеног крста Чукарица, а испред Савета за унапређење здравствене заштите, заштиту животне средине и социјалну заштиту Лука Опсеница члан савета. Отворена је расправа, за реч се јавио шеф одборничке групе СПС Ратомир Луковић који је похвалио постигнуте резултате и рад Црвеног крста Чукарица. Обзиром да се даље нико није јавио за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 34 гласова ЗА усвојила Извештај о раду Црвеног крста Чукарица за 2022. годину6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“

Председавајућа је присутне одборнике обавестила да је извршено усклађивање Статута Културне установе „Галерија 73“ са Законом о култури, а у вези броја чланова управног одбора, а у материјалу за седницу је достављен предлог разрешења чланова Управног одбора. По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање.

Скупштина је са 34 гласова ЗА усвојила Решење о разрешењу Управног одбора Културне установе „Галерија 73“7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“

Председавајућа Скупштине је у оквиру ове тачке присутне информисала да је на основу Закона о култури, Закона о изменама и допунама Закона о култури извршено усклађивање Статута Културне установе „Галерија 73“, па је по Статуту ГО Чукарица, неопходно донети Решење о именовању чланова Управног одбора ове установе. Предлог за чланове Управног одбора достављен је у материјалу за седницу. Отворена је расправа по овом предлогу, обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање

Скупштина је са 34 гласова ЗА усвојила Решење о именовању Управног одбора Културне установе „Галерија 73“8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

Под овом тачком председвајућа Скупштине је присутне одборнике обавестила да је одборницима у материјалу за седницу, у складу са Статутом Градске општине Чукарица достављен предлог разрешења чланова Управног одбора Туристичке организације Чукарица. Предлог је стављен на расправу, обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање.

Скупштина је са 34 гласова ЗА усвојила Решење о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације Чукарица

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

Под овом тачком председавајућа је присутне обавестила да је у материјалу за седницу достављен предлог о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Чукарица.

Предлог је стављен на расправу, обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање.

Скупштина је са 34 гласова ЗА усвојила Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Чукарица.

Пошто је дневни ред исцрпељен, у складу са Пословником прешло се на Одборничка питања. Обзиром да Одборничких питања није било, седница Скупштине је закључена у складу са Пословником .